Nápověda pro HP Officejet 4215

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

uživatelská

píručka

background image
background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP
Informace obsažené v tomto
dokumentu mohou být zmnny bez
ohlášení.
Reprodukce, úpravy nebo peklad bez
pedchozího písemného svolení jsou
zakázány, s výjimkou pípad, které
povoluje autorský zákon.
Tento produkt používá technologii
Adobe PDF, která obsahuje
implementaci algoritmu LZW na
základ licence podle amerického
patentu 4 558 302.

Dílčí Copyright  1989-2004 Palomar
Software Inc. Zaízení HP Officejet
4200 Series používá technologii
tiskových ovladač na základ licence
společnosti Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright  1999-2004 Apple
Computer, Inc.
Apple, logo Apple, Mac, logo Mac,
Macintosh a Mac OS jsou obchodní
známky společnosti Apple Computer,
Inc. registrované v USA a dalších
zemích.
Číslo publikace: Q5600-90121
První vydání: Leden 2004

Windows, Windows NT, Windows

ME, Windows XPa Windows

2000jsou obchodní známky

společnosti Microsoft registrované
v USA.

Intela Pentiumjsou obchodní

známky společnosti Intel Corporation
registrované v USA.

oznámení

Jediná záruka k produktm
a službám HP je určena záručními
podmínkami piloženými k tmto
produktm a službám. Žádné ze zde
uvedených informací nemohou být
považovány za základ pro vznik
jakékoli další záruky. Společnost HP
není odpovdná za technické nebo
tiskové hcyby obsažené v tomto
dokumentu.
Společnost Hewlett-Packard není
odpovdná za náhodné nebo
následné škody vzniklé jako dsledek
nebo v souvislosti s poskytnutím,
vlastnostmi nebo použitím tohoto
dokumentu a programového
materiálu, který popisuje.
Poznámka: Informace o pedpisech
jsou uvedeny v kapitole s technickými
informacemi v této píručce.

Na mnoha místech není zákonné
vytváet kopie následujících položek.
V pípad pochybností se nejprve
obrate na právního zástupce.

Státní dokumenty:

-

Pasy

-

Imigrační doklady

-

Vybrané služební dokumenty

-

Identifikační odznaky, karty
nebo insignie

Státní kolky a ceniny:

-

Poštovní známky

-

Potravinové známky

Šeky nebo smnky vydané
státními institucemi,

Bankovky, cestovní šeky nebo
penžní poukázky

Vkladové certifikáty

Dokumenty chránné autorským
zákonem

bezpečnostní informace

Varování!

Aby se

zamezilo nebezpečí
požáru nebo úrazu,
nevystavujte tento
produkt dešti nebo
vlhkosti.

Pi používání tohoto produktu vždy
dodržujte zásady bezpečnosti, aby se
zamezilo nebezpečí zranní
v dsledku požáru nebo poranní
elektrickým proudem.

Varování!

Možné

nebezpečí úrazu

1

Pečtte si pozorn všechny
pokyny na instalačním letáku.

2

Pro pipojení zaízení ke zdroji
elektrické energie používejte
pouze uzemnné elektrické
zásuvky. Pokud nevíte, zda je
elektrická zásuvka uzemnná,
obrate se na kvalifikovaného
elektrikáe.

3

Dodržujte všechna varování
a pokyny vyznačené na
produktu.

4

Ped čistním odpojte tento
produkt ze zásuvky.

5

Neinstalujte a nepoužívejte tento
produkt v blízkosti vody nebo
s mokrýma rukama.

6

Instalujte produkt bezpečn na
stabilní povrch.

7

Instalujte produkt na chránné
místo, kde není možné stoupnout
na linkový kabel a kde nemže
dojít k poškození linkového
kabelu.

8

Jestliže produkt nefunguje
správn, vyhledejte online
nápovdu pro odstra ování
problém.

9

Uvnit se nenacházejí žádné díly,
které by mohla opravit obsluha.
Penechejte servis
kvalifikovanému servisnímu
personálu.

10

Používejte produkt v dobe
vtraném prostoru.

Loga Adobe
a Acrobat jsou
obchodní
známky
společnosti
Adobe Systems
Incorporated.

background image

i

obsah

1 hp officejet - pehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

zaízení hp officejet - stručný pehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
celkový pohled na ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
pehled nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
použití softwaru správce hp pro další úlohy s využitím zaízení hp officejet7

otevení správce hp pro uživatele Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
otevení správce hp pro uživatele Macintosh. . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 vkládání pedloh a papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

rozložení a složení zaízení hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

vyklopení a zaklopení zásobníku papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
vyklopení a zaklopení zachycovače dokument a zásobníku podavače
dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

papíry pro tisk a kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

doporučené papíry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
papíry, jejichž použití není doporučeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

vložení papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

vložení papír obvyklé velikosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
vložení obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
vložení fotografického papíru 10 x 15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
vložení pohlednic, kartotéčních karet či karet Hagaki . . . . . . . . . . 20
vložení jiných typ papíru do zásobníku papíru . . . . . . . . . . . . . . 20

nastavení typu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

nastavení typu papíru pro kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
nastavení typu papíru pro kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

nastavení formátu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

nastavení formátu papíru pro kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
nastavení formátu papíru pro pijetí faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

zamezení uvíznutí papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
vkládání pedloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3 použití funkcí kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

pehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

použtí funkcí kopírování z ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . 25
zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
zmna výchozího nastavení kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu . . . . . . . . . . . . . 27
tvorba více kopií jediné pedlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
kopírování fotografie na celou stránku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
kopírování dokumentu formátu legal na papír formátu A4 . . . . . . . . . 30
kopírování vybledlého originálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopírování dokumentu, který byl nkolikrát posílán faxem . . . . . . . . . . 31
zvýraznní kresby ve svtlých oblastech kopie . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

background image

obsah

hp officejet 4200 series

ii

zastavení kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

4 použití funkcí skeneru dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

skenování pedlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
zastavení skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

5 používání funkcí faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

odeslání faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

aktivace potvrzení faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
odeslání základního faxu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
odeslání barevné pedlohy nebo fotografie faxem . . . . . . . . . . . . .37
odeslání faxu pomocí rychlé volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
odeslání faxu pomocí opakované volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
naplánování faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
zrušení naplánovaného faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
odeslání faxu z pamti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
odeslání faxu pomocí sledování vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
odesílání fax ručn pomocí telefonního pístroje . . . . . . . . . . . . . .41

nastavení režimu odpovdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
píjem faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

nastavení počtu zazvonní ped pijetím volání . . . . . . . . . . . . . . .45
píjem fax ručn pomocí telefonního pístroje . . . . . . . . . . . . . . . .46
píjem fax ručn pomocí ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . .46
píjem fax ručn pomocí pipojeného mikrotelefonu (pouze hp officejet
4250 series). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
žádost o píjem faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

použití pipojeného mikrotelefonu (pouze hp officejet 4250 series) . . . .48

píjem píchozího volání pomocí pipojeného mikrotelefonu . . . . . .48
telefonování pomocí pipojeného mikrotelefonu . . . . . . . . . . . . . . .48
píjem fax pomocí mikrotelefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
odeslání fax pomocí mikrotelefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
nastavení hlasitosti mikrotelefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

nastavení záhlaví faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
zadávání textu pomocí ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
tisk protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

automatické vytváení protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
ruční vytváení protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

nastavení rychlých voleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

vytvoení položky rychlé volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
pidání položek rychlé volby skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
aktualizace položek rychlé volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
odstranní položek rychlé volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

zmna rozlišení faxu a nastavení svtlejší/tmavší. . . . . . . . . . . . . . . . .57

zmna rozlišení faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
zmna nastavení svtlejší/tmavší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
nastavení nových výchozích hodnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

nastavení funkcí faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

nastavení data a času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
nastavení formátu papíru pro pijímané faxy . . . . . . . . . . . . . . . . .60

background image

obsah

uživatelská píručka

iii

nastavení tónové nebo pulzní volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
nastavení hlasitosti vyzvánní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
sledování hlasitosti zvonní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
pedávání fax na jiné číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
úprava nebo zrušení pedávání fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
nastavení typu zvonní pro rzná volání (rozlišovací vyzvánní) . . . 62
opakovaná volba pi obsazené lince nebo pi nepijetí volání . . . . 62
nastavení automatického zmenšení pro píchozí faxy . . . . . . . . . . 63
použití režimu opravy chyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
nastavení rychlosti faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
použití ID volajícího . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
blokování faxových čísel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
nastavení ukládání zálohy pijatých fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

tisk fax uložených v pamti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
zastavení faxování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6 tisk z počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

tisk z aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

uživatelé systému Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
uživatelé systému Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

nastavení možností tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

uživatelé systému Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
uživatelé systému Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

zastavení tiskové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

7 objednávání spotebního materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

objednání médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
objednání tiskových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
objednání spotebního materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

8 údržba zaízení hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

čištní sklenné podložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
čištní bílého krytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
čištní vnjšku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
práce s tiskovými kazetami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

kontrola hladiny inkoustu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
vytištní protokolu autotestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
zacházení s tiskovými kazetami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
výmna tiskových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
použití fotografické tiskové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
použití chrániče tiskové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
zarovnání tiskových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
čištní tiskových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
čištní kontakt tiskové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

výmna telefonního kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
obnova výchozích nastavení od výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
nastavení rychlosti posunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
nastavení času zpoždní výzvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
zvuky samoúdržby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

background image

hp officejet 4200 series

obsah

iv

9 podpora zaízení hp officejet 4200 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

získání podpory a dalších informací ze sít Internet . . . . . . . . . . . . . .89
podpora zákazník společnosti hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
píprava zaízení hp officejet k odeslání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

10 informace o záruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

trvání omezené záruky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
záruční servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
rozšíení záruky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
vrácení zaízení hp officejet do servisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
ustanovení omezené globální záruky společnosti hewlett-packard . . . . .96

11 technické informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

specifikace papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

kapacity zásobník papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
kapacita automatického podavače dokument . . . . . . . . . . . . . . .100
formáty papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
specifikace okraj tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

specifikace faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
specifikace skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
fyzické specifikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
specifikace napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
specifikace prostedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
program pro kontrolu ochrany životního prostedí . . . . . . . . . . . . . . .102
poznámky o pedpisech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

12 informace o odstraování problém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

odstra ování problém s instalací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

odstra ování problém s instalací softwaru a hardwaru . . . . . . . . .111
odstra ování problém s nastavením faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

odstra ování provozních problém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

13 nastavení faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

faxování z linky DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
faxování prostednictvím telefonního systému PBX nebo linky ISDN . . .126

rejstík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

background image

1

otevení nápovdy

Tato uživatelská píručka obsahuje informace potebné k používání vašeho
zaízení HP Officejet a poskytuje další pomoc pi odstra ování problém
bhem instalace. Uživatelská píručka obsahuje také informace o tom, jak
objednávat spotební materiál a píslušenství, technické specifikace, informace
o podpoe a informace o záruce.

Následující tabulka uvádí seznam dalších zdroj informací o zaízení
HP Officejet.

nápovda

popis

Instalační leták

Instalační leták obsahuje pokyny k instalaci a konfiguraci zaízení
HP Officejet. Ujistte se, zda používáte pokyny pro správný operační
systém (Windows nebo Macintosh).

Nápovda aplikace
HP Image Zone

V nápovd k programu HP Image Zone jsou uvedeny podrobné
informace o používání softwaru pro zaízení HP Officejet.

Uživatelé systému Windows

: V programu

Správce HP

klepnte na tlačítko

Nápovda

.

Uživatelé systému Macintosh

: V programu

HP Director

klepnte na tlačítko

Help

(Nápovda) a poté klepnte na položku

hp image zone help

.

Poznámka:

Nápovda programu HP Image Zone není k dispozici,

pokud jste provedli minimální instalaci softwaru.

Nápovda
k odstra ování
problém

Pístup k informacím o odstra ování problém:

Uživatelé systému Windows

: V programu

Správce HP

klepnte na tlačítko

Nápovda

. Otevete část Odstra ování problém v nápovd

k programu HP Image Zone a použijte odkazy na odstra ování obecných
problém a také odkazy na nápovdu k odstra ování specifických
problém pro zaízení HP Officejet. Odstra ování problém je také
dostupné pomocí tlačítka Nápovda, které se zobrazuje u nkterých
chybových zpráv, a v kapitole Odstra ování problém v uživatelské
píručce - viz str. 111.

Uživatelé systému Macintosh

: Spuste aplikaci Apple Help Viewer

(Prohlížeč nápovdy Apple), klepnte na položku

hp image zone

troubleshooting

(odstra ování problém s programem hp image zone)

a klepnte na položku

hp officejet 4200 series

.

Poznámka:

Informace o ešení problém s programem HP Image

Zone nejsou k dispozici, pokud jste provedli minimální instalaci
softwaru.

Nápovda pes
Internet a technická
podpora

Máte-li pístup k síti Internet, mžete získat nápovdu na webovém serveru
společnosti HP na adrese:

www.hp.com/support

Na tomto webovém serveru jsou také uvedeny odpovdi na často kladené
otázky.

background image

hp officejet 4200 series

2

Soubor Readme

Po instalaci softwaru si mžete pečíst soubor Readme (pokud existuje) na
disku CD-ROM zaízení HP Officejet 4200 Series nebo v programové
složce zaízení HP Officejet 4200 Series. Soubor Readme obsahuje
nejnovjší informace, které nejsou obsaženy v uživatelské píručce ani
v online nápovd.

Dialogové okno
nápovdy (jen systém
Windows)

Uživatelé systému Windows

: Použijte jeden z následujících zpsob

nalezení informací o konkrétní funkci:

Klepnte pravým tlačítkem myši na funkci.

Vyberte funkci a stisknte

F1

.

Klepnte na ikonu

?

v pravém horním rohu a pak klepnte na funkci.

nápovda

popis

background image

1

3

p

e

hle

d

za
íze

hp