HP Officejet 4215 ohje

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

käyttöopas

background image
background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP
Nämä tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.
Kopioiminen, muuntaminen tai
kääntäminen ilman kirjallista lupaa on
kielletty muutoin kuin
tekijänoikeuslakien sallimissa
rajoissa.
Tämä tuote sisältää Adoben PDF-
tekniikkaa, jolla on Yhdysvaltojen
patentin 4 558 302 alainen LZW-
käyttöoikeus.

Osittain Copyright © 1989-2004
Palomar Software Inc. HP Officejet
4200 Series -tuotteissa käytetään
Palomar Softwaren lisensoimaa
tulostinohjaintekniikkaa. Palomar
Softwaren WWW-osoite on
www.palomar.com.
Copyright © 1999-2004 Apple
Computer Inc.
Apple, Apple-yhtiön logo, Mac, Mac-
yhtiön logo, Macintosh ja Mac OS
ovat Apple Computer Inc. -yhtiön
Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Julkaisun numero: Q5600-90123
Ensimmäinen painos: tammikuu 2004

Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows ME

®

, Windows XP

®

ja

Windows 2000

®

ovat Microsoft

Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Intel

®

ja Pentium

®

ovat Intel

Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

huomautus

HP:n tuotteiden takuut määritellään
niiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän
julkaisun sisältö ei anna lisätakuita.
HP ei vastaa tämän julkaisun
sisältämistä virheistä tai puutteista.
Hewlett-Packard Company ei vastaa
tämän käyttöoppaan ja oppaassa
kuvatun ohjelmiston käytöstä tai
toiminnasta aiheutuvista satunnaisista
tai seurauksellisista vahingoista.
Huomautus: Säädöstietoja on
tämän oppaan Tekniset tiedot -osassa.

Useissa maissa ei ole sallittua
kopioida seuraavia asiakirjoja. Jos
olet epävarma siitä, saako tiettyä
kohdetta kopioida, ota yhteys
lakimieheen.

Viralliset asiakirjat:

-

passit

-

maahanmuuttoasiakirjat

-

asevelvollisuuteen liittyvät
asiakirjat

-

henkilötodistukset ja
virkamerkit.

Leimamerkit:

-

postimerkit

-

ruokakupongit.

valtion virastojen sekit ja
maksumääräykset

paperiraha, matkasekit ja
maksuosoitukset

talletustodistukset

tekijänoikeuslailla suojatut
teokset.

turvallisuustietoja

Varoitus!

Älä altista

laitetta sateelle tai muulle
kosteudelle. Kosteus voi
aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.

Kun käytät laitetta, noudata aina
turvallisuusmääräyksiä, jotta
palovaara ja sähköiskujen riski olisi
mahdollisimman pieni.

Varoitus!

Mahdollinen

sähköiskun vaara

1

Lue asennusohjeet ja varmista,
että ymmärrät ne.

2

Liitä laite vain maadoitettuun
pistorasiaan. Jos et tiedä, onko
pistorasia maadoitettu, ota
yhteyttä valtuutettuun
sähköasentajaan.

3

Noudata kaikkia laitteeseen
merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

4

Irrota laitteen virtajohto
pistorasiasta ennen
puhdistamista.

5

Tuotetta ei saa asentaa tai
käyttää veden lähellä tai kun olet
märkä.

6

Aseta laite tukevalle alustalle.

7

Sijoita tuote suojattuun paikkaan,
jossa kukaan ei voi astua
virtajohdon päälle tai kompastua
siihen ja jossa virtajohto ei pääse
vioittumaan.

8

Jos laite ei toimi normaalisti,
katso lisätietoja käytönaikaisesta
vianmääritysohjeesta.

9

Laitteessa ei ole osia, jotka
käyttäjä voisi huoltaa. Jätä
laitteen huoltaminen
ammattitaitoisen huoltohenkilön
tehtäväksi.

10

Käytä laitetta paikassa, jossa on
hyvä ilmanvaihto.

Adobe ja
Acrobat-logo
ovat Adobe
Systems
Incorporatedin
tuotemerkkejä.

background image

i

sisällys

1 hp officejet -laitteen yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

hp officejet -laite, yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
etupaneelin yleiskuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
valikkojen yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
hp director -ohjelman käyttäminen yhdessä hp officejet -laitteen kanssa. . 8

hp director -ohjelman avaaminen Windows-käyttöjärjestelmässä . . . . 9
hp director -ohjelman avaaminen Macintosh-käyttöjärjestelmässä . . 10

2 paperin lisääminen ja alkuperäiskappaleiden asettaminen . . . . . 15

hp officejet -laitteen avaaminen ja sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

paperilokeron avaaminen ja sulkeminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
asiakirjansyöttölokeron ja asiakirjalokeron avaaminen ja sulkeminen 16

tulostuksen ja kopioinnin paperityypit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

paperisuositukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
käyttöön soveltumattomat paperit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

paperin lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

täysikokoisten paperien lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
kirjekuorien asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) repäisynauhalla varustetun
valokuvapaperin lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
postikorttien, arkistokorttien ja Hagaki-korttien lisääminen. . . . . . . . 22
muiden paperityyppien lisääminen paperilokeroon . . . . . . . . . . . . 23

paperityypin määrittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

kopioinnin paperityyppiasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
kopioinnin paperityypin määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

paperikoon määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

kopioinnin paperikokoasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
vastaanotettavan faksin paperikoon määrittäminen . . . . . . . . . . . . 25

paperitukosten ehkäiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
alkuperäiskappaleiden asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3 kopiointiominaisuuksien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

kopiointitoimintojen käyttäminen etupaneelista käsin . . . . . . . . . . . 27
kopiointinopeuden tai -laadun parantaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 28
oletuskopiointiasetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

kaksisivuisen mustavalkoasiakirjan kopioiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
useiden kopioiden ottaminen samasta asiakirjasta . . . . . . . . . . . . . . . 30
valokuvan kopioiminen koko sivun kokoiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Legal-kokoisen asiakirjan kopioiminen Letter-kokoiselle paperille . . . . . 32
haalistuneen asiakirjan kopioiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
useita kertoja faksina lähetetyn asiakirjan kopioiminen . . . . . . . . . . . . 33
kopion vaaleiden alueiden parantaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

background image

sisällys

hp officejet 4200 series

ii

kopioinnin keskeyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

4 skannausominaisuuksien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

kohteen skannaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
skannaamisen keskeyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

5 faksiominaisuuksien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

faksin lähettäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

faksin lähettämisen vahvistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
perusfaksin lähettäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
väri- tai valokuvafaksin lähettäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
faksin lähettäminen pikavalintojen avulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
faksin lähettäminen uudelleenvalinnan avulla . . . . . . . . . . . . . . . .40
faksin ajoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
ajoitetun faksin peruuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
faksin lähettäminen muistista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
faksin lähettäminen valvotun valinnan avulla . . . . . . . . . . . . . . . . .42
faksin lähettäminen manuaalisesti puhelimesta . . . . . . . . . . . . . . . .43

vastaustilan määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
faksin vastaanottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

vastaamista edeltävien soittojen lukumäärän määrittäminen . . . . . . . 47
faksin vastaanottaminen manuaalisesti puhelimesta . . . . . . . . . . . . 47
faksin vastaanottaminen manuaalisesti etupaneelin avulla . . . . . . . .48
faksin manuaalinen vastaanottaminen laitteeseen liitetyn
kuulokkeen avulla (vain hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . . . .49
faksin hakeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

laitteeseen liitetyn kuulokkeen käyttäminen
(vain hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

saapuviin puheluihin vastaaminen kuulokkeen avulla . . . . . . . . . . .50
soittaminen kuulokkeen avulla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
faksien vastaanottaminen kuulokkeen avulla . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
faksien lähettäminen kuulokkeen avulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . .51

faksin ylätunnisteen määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
kirjoittaminen etupaneelin näppäimistöllä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
raporttien tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

raporttien luominen automaattisesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
raporttien luominen manuaalisesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

pikavalintojen määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

pikavalintanumerojen luominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
pikavalintanumerojen lisääminen pikavalintaryhmään . . . . . . . . . . .57
pikavalintanumerojen päivittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
pikavalintanumerojen poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

faksin tarkkuustason sekä vaaleus- ja tummuusasetusten muuttaminen . . .58

faksin tarkkuuden muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
vaaleus- ja tummuusasetuksen muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
uusien oletusasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

faksiasetusten määrittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

päivämäärän ja kellonajan määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

background image

sisällys

käyttöopas

iii

vastaanotettavien faksien paperikoon määrittäminen . . . . . . . . . . . 62
ääni- tai pulssivalinnan määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
soittoäänen voimakkuuden säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
valintaäänen voimakkuuden säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
faksien välittäminen toiseen numeroon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
faksin välityksen muokkaaminen ja peruuttaminen . . . . . . . . . . . . 63
soittoäänen muuttaminen (erottuva soittoääni) . . . . . . . . . . . . . . . 63
numeron automaattinen uudelleenvalinta, kun numero on varattu
tai soittoon ei vastata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
tulevien faksien automaattinen pienentäminen . . . . . . . . . . . . . . . 65
virheenkorjaustilan käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
faksin nopeuden määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
soittajan numeron näytön käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
faksinumeroiden estäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
faksien varmuuskopion määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

muistissa olevien faksien tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
faksin keskeyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6 tulostaminen tietokoneesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

tulostaminen sovelluksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Windows-käyttäjät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Macintosh-käyttäjät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

tulostusasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Windows-käyttäjät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Macintosh-käyttäjät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

tulostustyön pysäyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

7 tilattavat tarvikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

tulostusmateriaalien tilaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
tulostuskasettien tilaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
muut tilattavat tarvikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

8 hp officejet -laitteen huoltaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

lasin puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
valkoisen raidan puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ulkopintojen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
tulostuskasettien huoltaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

mustetasojen tarkastaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
itsetestiraportin tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
tulostuskasettien käsitteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
tulostuskasettien vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
valokuvakasetin käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
tulostuskasetin suojuksen käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
tulostuskasettien kohdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
tulostuskasettien puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
tulostuskasetin kosketuspintojen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . 87

puhelinjohdon vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
tehdasasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
vieritysnopeuden määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

background image

hp officejet 4200 series

sisällys

iv

toimintoviiveen määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
itsehuoltoäänet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

9 hp officejet 4200 series -tuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

tukitietojen ja muiden tietojen hakeminen Internetistä . . . . . . . . . . . . . .91
hp:n asiakastuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
hp officejet -laitteen valmisteleminen kuljetusta varten . . . . . . . . . . . . . 94

10 takuutiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

rajoitetun takuun kestoaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
takuupalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
takuun laajennukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
hp officejet -laitteen toimittaminen huoltoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
hewlett-packardin rajoitetun yleisen takuun ehdot . . . . . . . . . . . . . . . .98

11 tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

paperimääritykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

paperilokeroiden kapasiteetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
automaattisen asiakirjansyöttölaitteen paperikapasiteetti . . . . . . . .102
paperikoot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
tulostusmarginaalit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

faksin tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
skannausominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
laitteen mitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
virrankulutustiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
ympäristötiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
ympäristöystävällinen tuote -ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
regulatory notices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

12 vianmääritystiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

asentamisen vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

ohjelmiston ja laitteiston asentamisen vianmääritys . . . . . . . . . . . .115
faksin asetusten vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

ohjelman käytön vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

13 faksin asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

faksin lähettäminen DSL-linjasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
faksin lähettäminen PBX-puhelinjärjestelmällä tai ISDN-linjalla . . . . . . .132

hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

background image

1

ohjeiden hakeminen

Tässä käyttöoppaassa on tietoja HP Officejet -laitteen käyttämisestä ja
lisätietoja asennuksen vianmäärityksestä. Oppaassa on myös tietoja
tarvikkeiden ja lisälaitteiden tilaamisesta, teknisiä tietoja sekä tuki- ja
takuutietoja.

Alla olevassa taulukossa on lisää HP Officejet -laitetta koskevia tietolähteitä.

ohje

kuvaus

Asennusopas

Asennusoppaassa on tietoja HP Officejet -laitteen asentamisesta ja
määrittämisestä. Varmista, että käytät oppaan oikeaa puolta (Windows-
tai Macintosh-käyttöjärjestelmä).

HP Image Zone
-ohjelman ohje

HP Image Zone -ohjelman ohjeessa on tarkkoja tietoja ohjelman
käyttämisestä HP Officejet -laitteen yhteydessä.

Windows-käyttäjät

: Valitse

HP Director

-ohjelmassa

Ohje

.

Macintosh-käyttäjät

: Valitse

HP Director

-ohjelmassa

Help (Ohje)

ja

hp image zone help

(hp image zone -ohje)

.

Huomautus:

HP Image Zone -ohjelman ohje ei ole käytettävissä, jos

asensit sovelluksen vähimmäisasennuksena.

Vianmääritysohjeet

Vianmääritystietojen avaaminen:

Windows-käyttäjät

: Valitse

HP Director

-ohjelmasta

Ohje

. Avaa HP Image

Zone -ohjelman ohjeen vianmääritysosa ja seuraa linkkejä yleisiin
vianmääritysohjeisiin sekä HP Officejet -laitetta koskeviin
vianmääritysohjeisiin. Vianmääritysohjeita saat myös napsauttamalla
Ohje-painiketta, joka on joissakin virheilmoituksissa ja tämän
käyttöoppaan Vianmääritys-osassa sivu 115.

Macintosh-käyttäjät

: Avaa Apple-ohjeet ja valitse

hp image zone

troubleshooting

(hp image zone -vianmääritys)

ja

hp officejet

4200 series

.

Huomautus:

HP Image Zone -ohjelman vianmääritysohjeet eivät ole

käytettävissä, jos asensit sovelluksen vähimmäisasennuksena.

Internet-ohje ja
tekninen tuki

Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit katsoa lisätietoja HP:n tuen WWW-
sivustosta osoitteessa

www.hp.com/support.

WWW-sivulla on myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lueminut-tiedosto

Kun ohjelma on asennettu, voit avata Lueminut-tiedoston HP Officejet
4200 Series -CD--levyltä tai HP Officejet 4200 Series -ohjelmakansiosta.
Lueminut-tiedostossa on uusimpia tietoja, joita ei ole tässä käyttöoppaassa
tai käytönaikaisessa ohjeessa.

background image

hp officejet 4200 series

2

Valintaikkunan ohje
(vain Windows)

Windows-käyttäjät

: Tietoja eri toiminnoista löytyy jollakin seuraavista

tavoista:

Napsauta toimintoa hiiren kakkospainikkeella.

Valitse toiminto ja paina

F1.

Valitse

?

oikeasta yläkulmasta ja napsauta toimintoa.

ohje

kuvaus

background image

1

3

HP O

fficejet

:y

le

isk
a

tsaus