HP Officejet 4215 Žinynas

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

vartotojo vadovas

background image
background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

© 2004 Autoriaus teiss Hewlett-
Packard Development Company, LP
Čia pateikta informacija gali bti
pakeista be išankstinio perspjimo.
Kopijuoti, pritaikyti ir versti be
išankstinio raštiško leidimo
draudžiama, išskyrus autori teisi
statymuose numatytus atvejus.
Šiame gaminyje pritaikyta kompanijos
Adobe PDF technologija, kurioje
pagal licencij naudojamas LZW
algoritmas, JAV patentas 4.558.302.

Dali autoriaus teiss Palomar
Software Inc. © 1989-2004.
HP Officejet 4200 Series
spausdintuvo tvarkykls technologija
naudojama pagal Palomar Software,
Inc., www.palomar.com licencij
Autoriaus teiss Apple Computer, Inc.
© 1999-2004.
Apple, Apple logotipas, Mac, Mac
logotipas, Macintosh ir Mac OS yra
kompanijos Apple Computer, Inc.,
preki ženklai, registruoti JAV ir kitose
šalyse.
Leidinio numeris: Q5600-90144
Pirmas leidimas: 2004 sausis
Windows

®

, Windows NT

®

, Windows

ME

®

, Windows XP

®

ir Windows

2000

®

yra JAV registruoti Microsoft

Corporation preki ženklai.
Intel

®

ir Pentium

®

yra JAV registruoti

Intel Corporation preki ženklai.

pastaba

HP produktams ir paslaugoms
taikomos tik tos garantijos, kurios
aiškiai išreikštos konkretaus produkto
ar paslaugos garantijos pareiškime.
Jokie teiginiai šiame leidinyje neturt
bti suprantami kaip papildoma
garantija. HP neatsako už technines ar
redakcines klaidas šiame leidinyje.
Hewlett-Packard Company neatsako
už atsitiktinius ar dsningus nuostolius,
susijusius arba susidariusius dl šio
dokumento ir jame aprašomos
programins medžiagos pateikimo,
veikimo ar panaudojimo.
Pastaba: Normin informacija
pateikta šio vadovo skyriuje „Technin
informacija“.

Daugelyje vietovi statymais
draudžiama kopijuoti toliau išvardytus
dalykus. Jei abejojate, iš pradži
pasiteiraukite vietos teisinink.

Vyriausybiniai popieriai arba
dokumentai:

-

Pasai

-

Imigraciniai dokumentai

-

Kai kuri tarnyb dokumentai

-

Atpažinimo ženklai, kortels,
ordinai

Vyriausybiniai ženkleliai:

-

Pašto ženklai

-

Maisto kortels

Vyriausybini agentr čekiai ir
vekseliai

Popieriniai pinigai, kelioniniai
čekiai, banko čekiai

Indli pažymjimai

Autori teismis saugomi darbai

saugos informacija

Perspjimas!

Kad

išvengtumte gaisro
arba elektros smgio
pavojaus, saugokite š
gamin nuo lietaus ir
drgms.

Kai naudojats šiuo gaminiu, visuomet
imkits elementari atsargumo
priemoni, kad išvengtumte galimo
sužeidimo dl gaisro ar elektros
smgio.

Perspjimas!

Galimas

elektros smgio pavojus

1

Perskaitykite ir supraskite visus
parengimo darbui plakate
pateiktus nurodymus.

2

Prie maitinimo tinklo prietais
prijunkite tik per žemint elektros
lizd. Jei nežinote, ar elektros
lizdas žemintas, pasiteiraukite
kvalifikuoto elektriko.

3

Laikykits vis perspjim ir
nurodym, esanči ant gaminio.

4

Prieš valydami š gamin,
atjunkite j nuo elektros lizdo.

5

Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai
esate sušlap.

6

Pastatykite gamin patikimai ant
tvirto paviršiaus.

7

Pastatykite gamin saugioje
vietoje, kad niekas negalt ant
maitinimo laido užlipti ar už jo
užkliti, ir kad maitinimo laidas
nebt pažeistas.

8

Jei gaminys neveikia normaliai,
žr. skyrel Troubleshooting
(sutrikim pašalinimas)
operatyviojoje pagalbos
sistemoje.

9

Viduje nra dali, kuri technin
aptarnavim galt atlikti
vartotojas. Paveskite technin
priežir kvalifikuotam technins
priežiros personalui.

10

Naudokite gerai vdinamoje
patalpoje.

Adobe ir
Acrobat
logotipas yra
Adobe Systems
Incorporated
preki ženklai.

background image

i

turinys

1 hp officejet apžvalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

hp officejet trumpa apžvalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
priekinio skydelio apžvalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
meniu apžvalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
naudokits hp director programine ranga, kad daugiau nuveiktumte
su savo hp officejet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

hp director paleidimas Windows sistemoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
hp director paleidimas Macintosh sistemoje . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 popieriaus ir original djimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

hp officejet atidarymas ir uždarymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

kaip atidaryti ir uždaryti popieriaus dkl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
dokument tiektuvo dklo ir dokument gaudytuvs atidarymas
ir uždarymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

spausdinimui ir kopijavimui tinkamas popierius . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

rekomenduojamos popierius ršys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
netinkamos popieriaus ršys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

popieriaus djimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

viso dydžio popieriaus djimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
vok djimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
djimas 4 × 6 coli (10 × 15 cm) popieriaus nuotraukoms su
nuplšiama juostele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
atviruk, korteli ir „Hagaki“ korteli djimas. . . . . . . . . . . . . . . . 22
kit rši popieriaus djimas popieriaus dkl . . . . . . . . . . . . . . 23

popieriaus ršies nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

popieriaus ršies nustatymai kopijavimui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
popieriaus ršies nustatymas kopijavimui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

popieriaus dydžio nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

popieriaus dydžio nustatymas kopijavimui . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
popieriaus dydžio nustatymas faksogram primimui . . . . . . . . . . 25

kad nestrigt popierius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
original djimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3 kopijavimo funkcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

apžvalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

naudojimasis kopijavimo funkcijomis iš priekinio skydelio . . . . . . . . 29
kopijavimo spartos padidinimas arba kokybs pagerinimas . . . . . . 30
numatytj kopijavimo nustatym pakeitimas. . . . . . . . . . . . . . . . . 31

dviej puslapi nespalvoto dokumento kopijavimas . . . . . . . . . . . . . . 31
kopijavimas keliais egzemplioriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
nuotraukos kopijavimas ant viso lapo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
„legal“ formato dokumento kopijavimas ant „letter“ formato popieriaus . . 34
išblukusio originalo kopijavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

background image

turinys

hp officejet 4200 series

ii

kelet kart faksu sisto dokumento kopijavimas . . . . . . . . . . . . . . . . .35
šviesi kopijos sriči pagerinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
kopijavimo sustabdymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

4 nuskaitymo funkcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

originalo nuskaitymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
nuskaitymo sustabdymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

5 fakso funkcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

faksogramos siuntimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

faksogramos patvirtinimo jungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
paprasčiausios faksogramos siuntimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
spalvoto originalo arba nuotraukos faksogramos siuntimas . . . . . . .44
faksogramos siuntimas naudojant spartj numerio rinkim . . . . . . .44
faksogramos siuntimas naudojant pakartotinio rinkimo funkcij . . . .45
suplanuotas faksogramos siuntimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
suplanuotos faksogramos atšaukimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
faksogramos siuntimas iš atminties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkim . . . . . . . . . .48
faksogramos siuntimas rankiniu bdu iš telefono . . . . . . . . . . . . . .49

atsiliepimo režimo nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
faksogramos primimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

skambuči skaičiaus prieš atsiliepiant nustatymas . . . . . . . . . . . . . .53
faksogramos primimas rankiniu bdu iš telefono . . . . . . . . . . . . .54
faksogramos primimas rankiniu bdu iš priekinio skydelio . . . . . . .55
faksogramos primimas rankiniu bdu iš prijungto ragelio
(tik hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
faksogramos pareikalavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

kaip naudotis prijungtu rageliu (tik hp officejet 4250 series) . . . . . . . . .57

atsiliepimas gaunamus skambučius, naudojantis rageliu . . . . . . . .57
skambinimas telefonu iš prijungto ragelio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
faksogram primimas naudojantis rageliu . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
faksogram siuntimas naudojantis rageliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
garsumo ragelyje reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

faksogramos antrašts nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
teksto vedimas iš priekinio skydelio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
ataskait spausdinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

automatinis ataskait sudarymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
ataskait sudarymas rankiniu bdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

sparčiojo rinkimo nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

atskir sparčiojo rinkimo raš sudarymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
sparčiojo rinkimo numeri grups sudarymas . . . . . . . . . . . . . . . .65
sparčiojo rinkimo raš papildymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
sparčiojo rinkimo raš panaikinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

faksogramos skyros ir šviesiau/tamsiau nustatym pakeitimas . . . . . . . . 67

faksogramos skyros pakeitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
šviesiau/tamsiau nustatymo pakeitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
nauji numatytieji nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

fakso pasirinkči nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

background image

turinys

vartotojo vadovas

iii

datos ir laiko nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
priimam faksogram popieriaus dydžio nustatymas . . . . . . . . . . . 71
toninis arba impulsinis numerio rinkimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
skambučio garsumo reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
klausomo linijos signalo garsumo reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . 72
faksogram persiuntimas kitu numeriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
faksogram persiuntimo koregavimas arba atšaukimas . . . . . . . . . 72
atsiliepimo skambuči šablono pakeitimas (skirtingi skambučiai) . . 73
automatinis perskambinimas kai linija užimta arba niekas
neatsiliepia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
automatinio priimam faksogram sumažinimo nustatymas . . . . . . 75
klaid taisymo režimo nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
fakso spartos nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
skambintojo atpažinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
nepageidaujam fakso numeri blokavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
faksogramos primimo atmint nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

atmintyje esanči faksogram spausdinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
faksogramos nutraukimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6 spausdinimas iš kompiuterio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

spausdinimas iš taikomosios programos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Windows vartotojams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Macintosh vartotojams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

spausdinimo pasirinkči nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Windows vartotojams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Macintosh vartotojams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

spausdinimo užduoties sustabdymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7 eksploatacini medžiag užsakymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

laikmen užsakymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
spausdinimo kaseči užsakymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
kit eksploatacini medžiag užsakymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

8 prižirkite savo hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

stiklo valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
baltos juostels valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
išors valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
darbas su spausdinimo kasetmis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

patikrinkite rašalo lyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
kaip elgtis su spausdinimo kasetmis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
spausdinimo kaseči pakeitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
kaip naudotis nuotrauk spausdinimo kasete. . . . . . . . . . . . . . . . . 95
naudokite spausdinimo kasets dkl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
spausdinimo kaseči lygiavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
spausdinimo kaseči valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
spausdinimo kasets kontakt valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

telefono laido pakeitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
gamyklini nustatym atkrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

background image

hp officejet 4200 series

turinys

iv

slinkties spartos nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
raginimo uždelsimo laiko nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
savs priežiros garsai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

9 hp officejet 4200 series palaikymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

pasinaudokite parama ir kita informacija internete . . . . . . . . . . . . . .103
hp parama vartotojams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
hp officejet paruošimas išsisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

10 informacija apie garantij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

ribotos garantijos trukm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
garantinis aptarnavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
garantijos išpltimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
js hp officejet gržinimas techniniam aptarnavimui . . . . . . . . . . . .110
pasaulins hewlett-packard ribotos garantijos pareiškimas . . . . . . . . .110

11 technin informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

popieriaus parametrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

popieriaus dkl talpa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
automatinio dokument tiektuvo talpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
popieriaus dydžiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
lapo parašči matmenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

fakso techniniai parametrai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
nuskaitymo techniniai parametrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
fiziniai parametrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
maitinimo techniniai parametrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
aplinkos duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
produkto kenksmingumo aplinkai mažinimo programa . . . . . . . . . . . .116
normins pastabos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

12 fakso nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

faksogram siuntimas iš DSL linijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
naudojimasis faksu su PBX telefono sistema arba ISDN linija. . . . . . . .129
kaip sužinoti, ar toliau pateikti nurodymai taikomi jums . . . . . . . . . . .129
kaip pasirinkti tinkam fakso konfigracij darbui savo biure . . . . . . .130
pasirinkite sau tinkam fakso konfigracij šioje lentelje . . . . . . . . . .132
A variantas: atskira fakso linija (nenaudojama pokalbiams telefonu) . .133

kaip hp officejet atsilieps fakso skambučius . . . . . . . . . . . . . . . .133

B variantas: faksas vienoje linijoje su skirting skambuči paslauga . . .134

kaip hp officejet atsilieps fakso skambučius . . . . . . . . . . . . . . . .135

C variantas: bendra linija pokalbiams/faksui . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

hp officejet 4210 series (be ragelio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
hp officejet 4250 series (su rageliu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

D variantas: fakso linija bendrai naudojama su AK modemu
(nenaudojama pokalbiams) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

kaip hp officejet atsilieps fakso skambučius . . . . . . . . . . . . . . . .137

E variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu . . . . . . .138

hp officejet 4210 series (be ragelio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

background image

vartotojo vadovas

turinys

v

hp officejet 4250 series (su rageliu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

F variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su atsakikliu . . . . . . . . . 140

kaip hp officejet atsilieps fakso skambučius. . . . . . . . . . . . . . . . 140

G variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu
ir atsakikliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

kaip hp officejet atsilieps fakso skambučius. . . . . . . . . . . . . . . . 142

H variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su balso pašto paslauga . . .142

kaip atsiliepti fakso skambučius rankiniu bdu . . . . . . . . . . . . . 143

I variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu ir balso
pašto paslauga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

kaip atsiliepti fakso skambučius rankiniu bdu . . . . . . . . . . . . . 144

13 nesklandum pašalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

diegimo nesklandum pašalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

programins ir aparatins rangos diegimo nesklandum
pašalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
fakso nustatymo nesklandum pašalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

naudojimosi nesklandum pašalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

rodyklë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

background image

hp officejet 4200 series

turinys

vi

background image

1

naudokits pagalba

Šiame Vartotojo vadove aprašyta kaip naudotis savo HP Officejet ir pateikta
papildoma informacija apie diegimo proceso nesklandum pašalinim. Be to,
Vartotojo vadove nurodyta kaip užsisakyti eksploatacines medžiagas ir priedus,
išvardyti techniniai parametrai ir pateikta informacija apie param bei
garantij.

Toliau pateiktoje lentelje išvardyti papildomi informacijos apie js HP Officejet
šaltiniai.

pagalba

apibdinimas

Parengimo darbui
plakatas

Parengimo darbui plakate pateikti nurodymai kaip parengti darbui Js
HP Officejet ir nustatyti konfigracij. Vadovaukits savo operacin
sistem (Windows arba Macintosh) atitinkančiais nurodymais.

HP Image Zone
žinynas

HP Image Zone žinyne pateikta išsami informacija kaip naudotis js
HP Officejet programine ranga.

Windows vartotojams

: Atidarykite

HP Director

ir spragtelkite

Help

(žinynas).

Macintosh vartotojams

: Atidarykite

HP Director

, spragtelkite

Help

(žinynas), tuomet spragtelkite

hp image zone help

.

Pastaba:

HP Image Zone žinyno nebus, jei, diegdami programin

rang, pasirinkote Minimum Install (minimali srank).

Nesklandum
pašalinimo žinynas

Prieiga prie nesklandum pašalinimo informacijos:

Windows vartotojams

: Programoje

HP Director

spragtelkite

Help

(žinynas). Atidarykite Troubleshooting (nesklandum pašalinimo) knyg
HP Image Zone žinyne, tuomet vadovaukits nuorodomis bendriesiems
sutrikimams pašalinti, o taip pat ir nuorodomis konkretaus savo
HP Officejet sutrikimams pašalinti. Prieiga prie informacijos apie
nesklandum pašalinim galima ir paspaudžiant Help (žinynas)
mygtuk, kuris rodomas kai kuriuose klaid pranešimuose ir
pavaizduotas šio Vartotojo vadovo skyrelyje „Nesklandum
pašalinimas“, esančiame 145 psl.

Macintosh vartotojams

: Atidarykite Apple Help Viewer (Apple žinyno

peržiros programa), spragtelkite

hp image zone troubleshooting

,

tuomet spragtelkite

hp officejet 4200 series

.

Pastaba:

HP Image Zone Troubleshooting nebus, jei, diegdami

programin rang, pasirinkote Minimum Install (minimali
srank).

Pagalba internete ir
technin parama

Jei turite prieig prie interneto, galite pasinaudoti HP interneto svetains
pagalba:

www.hp.com/support

Interneto svetainje pateikiami ir atsakymai dažniausiai užduodamus
klausimus.

background image

hp officejet 4200 series

2

Readme rinkmena

dieg programin rang, galite atidaryti Readme rinkmen (jei ji yra)
iš HP Officejet 4200 Series kompaktinio disko arba HP Officejet
4200 Series program katalogo. Readme rinkmenoje pateikta naujausia
informacija, kurios nra šiame Vartotojo vadove arba operatyviajame
žinyne.

Dialogo lango
žinynas (tik Windows
sistemoje)

Windows sistemoje

: Informacij apie konkret element galite rasti vienu

iš ši bd:

Spragtelti element dešiniuoju pels klavišu.

Pažymti element ir paspausti

F1

.

Pažymti

?

viršutiniame dešiniame kampe, tuomet spragtelti

reikiam element.

pagalba

apibdinimas

background image

1

3

hp o

fficejet apžv

a

lg

a