HP Officejet 4215 Palīdzība

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

lietotja

rokasgrmata

background image
background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

© 2004 Hewlett-Packard Development
Company, LP
Šeit ietvert informcija var tikt
mainta bez brdinjuma.
Pavairošana, adaptšana vai
tulkošana bez iepriekšjas rakstiskas
ataujas ir aizliegta, izemot
gadjumus, kas atauti autortiesbu
likumos.
Šaj prec izmantota Adobe PDF
tehnoloija, kas paredz LZW, kas
licencts saska ar ASV patentu
4,558,302, izpildi.

Dajas autortiesbas © 1989-2004
Palomar Software Inc. The
HP Officejet 4200 Series ir ietverta
printera draivera tehnoloija, kas
licencta Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
© 1999-2004 Apple Computer, Inc.
Apple, Apple logotips, Mac, Mac
logotips, Macintosh un Mac OS ir
Apple Computer, Inc. preču zmes, kas
reistrtas ASV un cits valsts.
Publikcijas numurs: Q5600-90143
Pirmais izdevums: 2004. gada
janvris

Windows

®

, Windows NT

®

, Windows

ME

®

, Windows XP

®

un Windows

2000

®

ir ASV-reistrtas Microsoft

Corporation preču zmes.

Intel

®

un Pentium

®

ir ASV reistrtas

Intel Corporation preču zmes.

brdinjums

Viengs garnantijas HP precm un
pakalpojumiem ir izklsttas tiešs
garantijas paziojumos, kas piegdti
kop ar šm precm un
pakalpojumiem. Nekas no šeit mint
nevar tikt uzskatts par papildus
garantiju nodrošinošu faktoru. HP nav
atbildgs par šeit atrodamajm
tehniskajm, redakcionlajm kdm
vai izlaidumiem.
Hewlett-Packard Company nav
atbildga par nejaušiem vai
izrietošiem bojjumiem, kas rodas vai
ir saistti ar š dokumenta un taj
aprakstts programmas materila
izmantošanu vai darbbu.
Piezme: Normatv informcija ir
atrodama šs rokasgrmatas noda
“Tehnisk informcija”.

Daudzviet šdu vienbu kopšana ir
nelikumga. Ja jums rodas šaubas,
vispirms sazinieties ar likumgu
prstvi.

Valdbas papri un dokumenti:

-

Pases

-

Imigrcijas papri

-

Atseviš i dienesta papri

-

Identifikcijas nozmes, kartes
vai zmotnes

Valdbas mar jumi:

-

Pastmarkas

-

Prtikas mar jumi

Valdbas iestds izmantoti čeki
un dokumenti

Papra valta, ceojumu čeki vai
maksjumu uzdevumi

Noguldjumu izzias

Ar autortiesbm aizsargti darbi

informcija par drošbu

Brdinjums!

Lai

novrstu ugunsgrku vai
strvas trieciena
briesmas, nenovietojiet
šo preci liet vai jebkda
veida mitrum.

Lai samazintu risku savainoties uguns
vai elektrbas trieciena rezultt,
izmantojot šo preci, vienmr sekojiet
pamata drošbas nosacjumiem.

Brdinjums!

Iespjama

s trieciena briesmas

1

Izlasiet un izprotiet visus
uzstdšanas plakta
nordjumus.

2

Pievienojot ierci pie strvas
avota, izmantojiet tikai iezemtu
elektrbas kontaktligzdu. Ja js
nezint, vai kontaktligzda ir
iezemta, sazinieties ar
kvalifictu elektri i.

3

Ievrojiet visus uz izstrdjuma
atzmtos brdinjumus un
nordjumus.

4

Pirms izstrdjuma tršanas,
atvienojiet to no sienas
kontaktligzdas.

5

Neuzstdiet un neizmantojiet šo
izstrdjumu tuvu denim vai,
kad esat slapji.

6

Ierci uzstdiet stabili uz
nekustgas virsmas.

7

Izstrdjums juzstda viet, kur
neviens nevar uzkpt uz kabea
vai paklupt pret to un kur kabelis
netiks sabojts.

8

Ja ierce nedarbojas normli,
skatieties Traucjummeklšanas
paldzbu internet.

9

Ierc nav nevienas daas, ko var
apkopt lietotjs. Uzticiet apkopi
kvalifictam apkopes
personlam.

10

Izmantojiet Ierci labi
ventiljams telps.

Adobe un
Acrobat logotips
ir Adobe Systems
Incorporated
preču zmes.

background image

i

saturs

1 hp officejet prskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

hp officejet no pirm acu uzmetiena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
priekšj panea prskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
izvlnes prskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
izmantojot hp director (hp virzoš ierce) programmatru, js ar
savu hp officejet spsiet izdart vairk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

atveriet hp director (hp virzoš ierce) (Windows lietotjiem). . . . . . . 9
atveriet hp director (hp virzoš ierce) (Macintosh lietotjiem) . . . . . 10

2 papra un oriinlu ievietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

atveriet un aizveriet savu hp officejet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

papra padeves atvršana un aizvršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
dokumentu padeves un dokumentu uztvrja atvršana un aizvršana . 16

papri drukšanai un kopšanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ieteicamie papri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
nevlamie papri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

papra ievietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

pilna izmra papru ievietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
aplokšu ievietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ievietojiet 10 x 15 cm fotopapru ar noplšanai paredzto lniju . . . . . 21
pastkartšu, indeksu vai Hagaki kartšu ievietošana . . . . . . . . . . . . 22
citu veidu papra ievietošana papra padev . . . . . . . . . . . . . . . . 22

uzstdiet papra veidu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

papra veidu uzstdjumu kopšanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
kopšanas papra veida uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

papra izmra uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

papra izmra uzstdjums kopšanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
papra izmra uzstdjums faksa saemšanai . . . . . . . . . . . . . . . . 25

iestrgumu novršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
oriinla ievietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3 kopšanas iezmju izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

prskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

kopšanas iezmes, izmantojot priekšjo paneli. . . . . . . . . . . . . . . 27
kopšanas truma vai kvalittes kpinšana . . . . . . . . . . . . . . . . 28
noklustu kopšanas uzstdjumu nomaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

divu lappušu melnbalta dokumenta kopšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
viena oriinla vairku kopiju izgatavošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
fotogrfijas kopšana uz lappuses piln izmr . . . . . . . . . . . . . . . . 31
legla izmra dokumenta kopšana uz vstules (Letter) izmra papra . 33
izbaljušu oriinlu kopšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
vairkkrtji pa faksu stta dokumenta kopšana . . . . . . . . . . . . . . . 34
uzlabojiet gaišs zonas sav kopij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
kopšanas prtraukšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

background image

saturs

hp officejet 4200 series

ii

4 skenšanas iezmju izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

oriinla skenšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
skenšanas prtraukšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

5 faksa iezmju izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

faksa stšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

faksa apstiprinjuma ieslgšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
vienkrša faksa stšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
krsaina vai fotogrfijas faksa nostšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
faksa nostšana, izmantojot tro sastdšanu . . . . . . . . . . . . . . . .42
faksa nostšana, izmantojot izsaukuma atkrtošanu . . . . . . . . . . .43
faksa ieplnota stšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
ieplnota faksa atcelšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
faksa stšana no atmias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
faksa nostšana izmantojot prraudztu savienojumu . . . . . . . . . . .46
manula faksa nostšana no telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

atbildes režma uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
faksa saemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

pirms atbildes zvanu uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
faksa manula saemšana no telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
faksa manula saemšana no priekšj panea . . . . . . . . . . . . . . . 52
faksa manula saemšana, izmantojot klausuli
(tikai hp officejet 4250 series). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
faksa reistrta saemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

pievienots klausules izmantošana
(tikai hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

atbilde uz ienkošajiem zvaniem, izmantojot pievienoto klausuli . . .54
zvanšana, izmantojot klausuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
faksu saemšana, izmantojot klausuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
faksu stšana, izmantojot klausuli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
klausules skauma noregulšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

faksa galvenes uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
teksta ievadšana, izmantojot priekšjo paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
drukt atskaites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

atskaišu automtiska drukšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
atskaišu manula drukšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

numura trs sastdšanas uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

individulu trs sastdšanas numuru izveidošana . . . . . . . . . . . .62
sagruptas trs sastdšanas numuru izveidošana . . . . . . . . . . . .63
atjaunint trs sastdšanas numurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
trs sastdšanas numuru izdzšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

faksa izš irtspjas un gaišks/tumšks uzstdjumu maia . . . . . . . . . .65

faksa izš irtspjas maia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
gaišks/tumšks uzstdjumu maia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
uzstdt jaunas noklusts vrtbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

faksa opciju uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

datuma un laika uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
faksu saemšanas papra izmra uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . .69

background image

saturs

lietotja rokasgrmata

iii

tou vai impulsu numura izsaukšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
zvanu skauma noregulšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
tlrua lnijas toa skauma noregulšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
faksu prstšana uz citu numuru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
faksa prstšanas labošana vai atcelšana . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
atbildes zvanu shmas maia (balss/faksa zvanu izš iršana) . . . . . 71
automtiski atkrtot aizemta vai neatbildoša numura izsaukšanu . 71
ienkošo zvanu automtisks reducšanas uzstdšana . . . . . . . . 72
kmju labošanas režms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
faksa truma uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
numura noteicja izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
lieko faksa numuru blo šana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
saemt faksa saglabšanas uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

atmi noglabto faksu atkrtota izdrukšana . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
prtraukt faksa darbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6 drukšana no datora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

drukšana no programmatras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Windows lietotjiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Macintosh lietotjiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

drukšanas opciju uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Windows lietotjiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Macintosh lietotjiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

drukšanas darba prtraukšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7 izejmaterilu pastšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

apdrukjamo materilu pastšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
drukas kasetu pastšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
citu izejmaterilu pastšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

8 jsuhp officejet apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

stikla tršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
balts joslas tršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
rpuses tršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
darbs ar drukas kasetnm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

tintes lmeu prbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
paštesta atskaites izdrukšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
darbbas ar drukas kasetnm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
drukas kasetu nomaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
fotogrfiju drukas kasetnes izmantošana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
izmantojiet drukas kasetnes aizsargu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
drukas kasetu izldzinšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
drukas kasetu tršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
drukas kasetnes kontaktu tršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

telefona kabea nomaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
rpncas noklusto vrtbu atjaunošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
prvietošans truma uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
uzaicinjuma aiztures laika uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
pašapkopes trokši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

background image

hp officejet 4200 series

saturs

iv

9 hp officejet 4200 series atbalsts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

internet ir iespjams iegt atbalsta un citu informciju . . . . . . . . . . .101
hp patrtju atbalsts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
sagatavojiet savu hp officejet stšanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

10 garantijas informcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

ierobežots garantijas ilgums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
garantijas pakalpojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
garantijas uzlabojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Jsu hp officejet stšana atpaka apkopei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
hewlett-packard ierobežots vispasaules garantijas paziojums . . . . .108

11 tehnisk informcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

papra specifikcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

papra padeves ietilpbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
automtisk dokumentu padeves mehnisma papra ietilpba . . . . .112
papra izmri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
drukas robežu specifikcijas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

faksa specifikcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
skenera specifikcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
fizisks specifikcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
strvas specifikcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
vides specifikcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
vides produktus przinoš programma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
noteikumu zias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

12 faksa uzstdšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

faksa stšana no DSL lnijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
faksa darbu veikšana, izmantojot PBX telefona sistmu vai ISDN lniju .127
k noteikt vai sekojošie nordjumi attiecas uz jums . . . . . . . . . . . . . .127
k izvlties pareizo faksa uzstdšanu jsu birojam . . . . . . . . . . . . .128
no šs tabulas izvlieties savu faksa uzstdšanas gadjumu. . . . . . . . .129
gadjums A: atseviš a faksa lnija (balss zvani netiek saemti). . . . . . .131

veids, kd jsu hp officejet atbilds uz faksa zvaniem . . . . . . . . .131

gadjums B: fakss kop ar balss/faksa zvanu izš iršanas
pakalpojumu ir pieslgts pie vienas lnijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

veids, kd jsu hp officejet atbilds uz faksa zvaniem . . . . . . . . .133

gadjums C: kopja balss/faksa lnija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

hp officejet 4210 series (bez klausules) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
hp officejet 4250 series (ar klausuli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

gadjums D: faksa lnija ir kopja ar datora (PC) modemu
(balss zvani netiek saemti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

veids, kd jsu hp officejet atbilds uz faksa zvaniem . . . . . . . . .135

gadjums E: balss/faksa lnija ir kopja ar datora (PC) modemu . . . . .135

hp officejet 4210 series (bez klausules) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
hp officejet 4250 series (ar klausuli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

gadjums F: balss/faksa lnija ir kopja ar automtisko atbildtju. . . .138

background image

lietotja rokasgrmata

saturs

v

veids, kd jsu hp officejet atbilds uz faksa zvaniem . . . . . . . . 139

gadjums G: balss/faksa lnija ir kopja ar datora (PC) modemu
un automtisko atbildtju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

veids, kd jsu hp officejet atbilds uz faksa zvaniem . . . . . . . . 140

gadjums H: balss/faksa lnija ir kopja ar balss pastu . . . . . . . . . . . 141

manula atbildšana uz faksa zvaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

gadjums I: balss/faksa lnija ir kopja ar datora (PC)
modemu un balss pastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

manula atbildšana uz faksa zvaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

13 informcija par traucjummeklšanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

uzstdšanas traucjummeklšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

programmatras instalšanas un aparatras uzstdšanas
traucjummeklšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
faksa uzstdšanas traucjummeklšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

darbbas traucjummeklšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

alfabtiskais rdtjs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

background image

hp officejet 4200 series

saturs

vi

background image

1

saemiet paldzbu

Š lietotja rokasgrmata satur informciju par jsu HP Officejet izmantošanu,
k ar sniedz papildus traucjummeklšanas paldzbu instalcijas procesam.
Rokasgrmata satur informciju ar par to, k pastt krjumus un piederumus,
tehnisks specifikcijas, atbalstu un garantijas informciju.

Zemk redzam tabula sniedz papildus informciju par jsu HP Officejet.

paldzba

apraksts

Uzstdšanas Plakts Uzstdšanas Plakts sniedz nordjumus jsu HP Officejet uzstdšanai

un konfiguršanai. Prliecinieties, ka izmantojat pareizos nordjumus
savai opertjsistmai (Windows vai Macintosh).

HP Image Zone
paldzba

HP Image Zone Help (HP Image Zone paldzba) sniedz detaliztu
informciju par jsu HP Officejet programmatras izmantošanu.

Windows lietotjiem

: Izvlieties

HP Director (HP virzoš ierce)

, un

noklikš iniet

Help (paldzba)

.

Macintosh lietotjiem

: Izvlieties

HP Director (HP virzoš ierce)

,

noklikš iniet

Help (paldzba)

, un tad noklikš iniet

hp image zone help

(hp image zone paldzba)

.

Piezme:

HP Image Zone Help (HP Image Zone paldzba) nav

pieejama, ja programmatras instalšanas laik js izvljties
Minimum Install (minimla instalšana).

Traucjummeklšanas
paldzba

Lai piektu traucjummeklšanas informcijai:

Windows lietotjiem

:

HP Director (HP virzošaj ierc),

noklikš iniet

Help

(paldzba)

. Atveriet traucjummeklšanas grmatu, kas atrodasHP Image

Zone Help (HP Image Zone paldzba), tad sekojiet visprjs
traucjummeklšanas nordjumiem, k ar traucjummeklšanas
paldzbai tieši jsu HP Officejet. Traucjummeklšanu var apskatt,
izmantojot Help (paldzba) taustiu, kas pards uz dažiem kmju
ziojumiem, k ar šs rokasgrmatas traucjummeklšanas noda
lappuse 145.

Macintosh lietotjiem

: Atveriet Apple Help Viewer, noklikš iniet

hp image

zone troubleshooting (hp image zone traucjummeklšana),

tad

noklikš iniet

hp officejet 4200 series

.

Piezme:

HP Image Zone Help (HP Image Zone traucjummeklšana)

nav pieejama, ja programmatras instalšanas laik js izvljties
Minimum Install (minimla instalšana).

Paldzba internet un
tehniskais atbalsts

Ja jums ir pieejams internets, js varat saemt paldzbu HP mjas lap:

www.hp.com/support

Mjas lap ir sniegtas atbildes ar uz biežk uzdotajiem jautjumiem.

background image

hp officejet 4200 series

2

Datne Lasimani
(Readme)

Pc programmatras instalcijas js varat piekt Lasimani failiem (ja tdi
ir) gan HP Officejet 4200 Series CD-ROM formt, gan HP Officejet
4200 Series programmu map. Lasimani fails satur jaunko informciju,
kas nepards šaj lietotja rokasgrmat vai internet.

Dialoglodzia
paldzba (tikai
Windows)

Paredzts Windows

: Informcijai par specifisku iezmi var piekt kd no

šiem veidiem:

Uzklikš iniet ar labo taustiu uz iezmes.

Izvlieties iezmi un nospiediet

F1

.

Izvlieties

?

labaj str augš, tad noklikš iniet uz iezmes.

paldzba

apraksts

background image

1

3

prsk

a

ts

par hp o

fficejet