Pomoc usługi HP Officejet 4215

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

podrcznik

uytkownika

background image
background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP
Informacje zawarte w tym
podrczniku mog ulec zmianie bez
powiadomienia.
Z wyjtkiem przypadków
przewidzianych prawem autorskim,
kopiowanie, adaptacja bd
tłumaczenie tego materiału jest
zabronione bez uprzedniej pisemnej
zgody.
W niniejszym produkcie wykorzystano
technologi PDF firmy Adobe,
zawierajc implementacj algorytmu
LZW licencjonowanego na mocy
patentu USA 4,558,302.

Niektóre elementy (c) 1989-2004
Palomar Software Inc.
Oprogramowanie dla urzdzenia
HP Officejet 4200 Series zawiera
technologi sterownika drukarki na
licencji firmy Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright  1999-2004 Apple
Computer, Inc.
Apple, logo Apple, Mac, logo Mac,
Macintosh oraz Mac OS s znakami
towarowymi firmy Apple Computer,
Inc., zastrzeonymi w Stanach
Zjednoczonych.
Oznaczenie wydania: Q5600-90128
Pierwsze wydanie: Stycze 2004

Windows, Windows NT, Windows

ME, Windows XP, oraz Windows

2000s zastrzeonymi w USA

znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.

Inteloraz Pentiums zastrzeonymi

w USA znakami towarowymi firmy
Intel Corporation.

uwaga

Jedyne gwarancje na produkty
i usługi HP s zawarte w krótkich
umowach gwarancyjnych
dołczonych do tych produktów
i usług. adna informacja zawarta
tutaj nie moe być uwaana za
dodatkow gwarancj. Firma HP nie
moe być pocigana do
odpowiedzialno ci za błdy
techniczne lub edytorskie oraz brak
informacji w niniejszym podrczniku.
Firma Hewlett-Packard Company nie
ponosi odpowiedzialno ci za szkody
przypadkowe lub nastpcze
zwizane z, lub powstałe w wyniku
rozprowadzania, rozpowszechniania
lub korzystania z niniejszego
dokumentu oraz opisanego w nim
produktu.
Uwaga: Informacje prawne mona
znaleć w cz ci zawierajcej
informacje techniczne w niniejszego
podrcznika.

W wielu krajach niedozwolone jest
kopiowanie dokumentów
wymienionych poniej. W razie
wtpliwo ci naley skonsultować si
z prawnikiem.

Pisma oraz dokumenty urzdowe:

-

Paszporty

-

Dokumenty imigracyjne

-

Za wiadczenia o słubie
wojskowej

-

Identyfikatory, karty lub
insygnia

Walory pastwowe:

-

Znaczki pocztowe

-

Karty ywno ciowe

Czeki lub weksle wystawione
przez agencje rzdowe

Banknoty, czeki podróne lub
przekazy pienine

Kwity depozytowe

Dzieła chronione prawem
autorskim

informacje dotyczce
bezpieczestwa

Ostrzeenie!

Aby

uniknć poaru lub
poraenia prdem, nie
naley naraać tego
produktu na działanie
deszczu ani wilgoci.

Podczas korzystania z produktu
zawsze naley przestrzegać
podstawowych zasad
bezpieczestwa w celu zmniejszenia
ryzyka doznania obrae na skutek
działania ognia lub poraenia
elektrycznego.

Ostrzeenie!

Ryzyko

poraenia prdem

1

Przeczytaj ze zrozumieniem
wszystkie instrukcje znajdujce
si na plakacie instalacyjnym.

2

Podłczaj urzdzenie wyłcznie
do uziemionego gniazda
elektrycznego. Je li nie wiesz,
czy gniazdo jest uziemione,
zapytaj wykwalifikowanego
elektryka.

3

Przestrzegaj wszystkich ostrzee
i zalece umieszczonych na
produkcie.

4

Przed czyszczeniem odłcz
urzdzenie od gniazda
sieciowego.

5

Nie umieszczaj produktu
w pobliu wody ani nie korzystaj
z niego mokrymi rkoma,
w mokrej odziey.

6

Umie ć produkt na stabilnej
powierzchni.

7

Ustaw produkt w bezpiecznym
miejscu, aby przewód zasilania
nie był naraony na uszkodzenie
lub nadepnicie, a take, aby
nikt si o niego nie potknł.

8

Je li produkt nie działa
prawidłowo, zapoznaj si
z pomoc ekranow dotyczc
rozwizywania problemów.

9

Wewntrz urzdzenia nie ma
adnych cz ci, które mog być
naprawiane przez uytkownika.
Wykonywanie czynno ci
serwisowych naley zlecać
wykwalifikowanemu
personelowi.

10

Korzystaj z urzdzenia
w pomieszczeniu z dobr
wentylacj.

Logo Adobe
oraz Acrobat
s znakami
towarowymi
Adobe Systems
Incorporated.

background image

i

spis treci

1 opis hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

urzdzenie hp officejet w skrócie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
opis panelu przedniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
opis menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
korzystanie z nawigator hp - dodatkowe funkcje urzdzenia hp officejet . 8

uruchamianie nawigatora hp w systemie Windows . . . . . . . . . . . . . 9
uruchamianie nawigatora hp w komputerach Macintosh. . . . . . . . . 10

2 ładowanie papieru i umieszczanie oryginałów. . . . . . . . . . . . . . 15

otwieranie i zamykanie hp officejet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

otwieranie i zamykanie podajnika papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
otwieranie i zamykanie podajnika dokumentów
i tacki odbioru dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

rodzaje papieru do drukowania i kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

zalecane rodzaje papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
rodzaje papieru, których naley unikać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ładowanie papieru pełnowymiarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ładowanie kopert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm
z oddzieranymi zakładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ładowanie kart pocztowych, katalogowych i Hagaki . . . . . . . . . . . 22
ładowanie innych rodzajów papieru do podajnika . . . . . . . . . . . . 23

ustawianie rodzaju papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ustawienia rodzaju papieru do kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ustawianie rodzaju papieru dla kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ustawianie rozmiaru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ustawienia rozmiaru papieru dla kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . 25
rozmiar papieru dla odbieranych faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

unikanie blokad papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ładowanie oryginałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3 korzystanie z funkcji kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

korzystanie z funkcji kopiowania za pomoc panelu przedniego. . . 29
poprawa szybko ci lub jako ci kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
zmiana domy lnych ustawie kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

kopiowanie dwustronicowych, czarno-białych dokumentów . . . . . . . . 31
tworzenie wielu kopii tego samego oryginału . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
kopiowanie zdjcia na cał stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
kopiowanie dokumentów formatu legal na papierze formatu letter . . . . 34
kopiowanie wyblakłych oryginałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
kopiowanie wielokrotnie faksowanego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . 35

background image

spis tre ci

hp officejet 4200 series

ii

zwikszanie jako ci jasnych obszarów kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
zatrzymywanie kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

4 korzystanie z funkcji skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

skanowanie oryginału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
zatrzymywanie skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

5 korzystanie z funkcji faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

wysyłanie faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

włczanie funkcji potwierdze dla faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
wysyłanie zwykłego faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
wysyłanie faksem dokumentów kolorowych lub zdjć . . . . . . . . . . .42
wysyłanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania . . . . . . . .42
wysyłanie faksu z wykorzystaniem ponownego wybierania . . . . . . .43
planowanie faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
anulowanie zaplanowanego faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
wysyłanie faksu z pamici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
wysyłanie faksu z wykorzystaniem monitorowania
wybierania numerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
rczne wysyłanie faksu przy uyciu telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . .46

stosowanie trybu odbierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
odbieranie faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem . . . . . . . . . . . . . .51
rczne odbieranie faksu przy uyciu telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . 52
rczne odbieranie faksu przy uyciu panelu przedniego . . . . . . . . .53
rczne odbieranie faksu za pomoc słuchawki
(tylko hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
wywoływanie faksu do odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

korzystanie z dołczonej słuchawki (tylko hp officejet 4250 series) . . . .54

odbieranie połcze za pomoc słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
wykonywanie połcze za pomoc słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . .55
odbieranie faksów za pomoc słuchawki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
wysyłanie faksów za pomoc słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
regulacja gło no ci słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

ustawianie nagłówka faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
wprowadzanie tekstu za pomoc panelu przedniego . . . . . . . . . . . . .56
drukowanie raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

automatyczne tworzenie raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
rczne tworzenie raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

ustawianie szybkiego wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

tworzenie pozycji szybkiego wybierania dla osób . . . . . . . . . . . . .61
tworzenie pozycji szybkiego wybierania dla grup . . . . . . . . . . . . .62
uaktualnianie pozycji szybkiego wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . .62
usuwanie pozycji szybkiego wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

zmiana rozdzielczo ci faksu i ustawie jasno ci . . . . . . . . . . . . . . . . .63

zmiana rozdzielczo ci faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
zmiana ustawienia ja niej/ciemniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
ustalanie nowych ustawie domy lnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

ustawianie opcji faksowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

background image

spis tre ci

podrcznik uytkownika

iii

ustawianie daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów . . . . . . . . . . 67
ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego . . . . . . . . . . . . 67
regulacja gło no ci dzwonienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
regulacja gło no ci monitorowania linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
przekazywanie faksów na inny numer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
edycja i anulowanie przekazywania faksów . . . . . . . . . . . . . . . . 68
zmiana wzorca sygnału dzwonka (dzwonienie dystynktywne) . . . . 69
automatyczne ponowne wybieranie numeru,
je li numer jest zajty lub nie odpowiada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ustawianie automatycznego zmniejszania
dla faksów przychodzcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
stosowanie trybu korekcji błdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ustawianie prdko ci faksowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
korzystanie z identyfikacji rozmówcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
blokowanie niechcianych numerów faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
ustawianie odbierania rezerwowego faksów. . . . . . . . . . . . . . . . . 73

ponowne drukowanie faksów znajdujcych si w pamici . . . . . . . . . .74
przerywanie operacji faksowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

6 drukowanie za pomoc komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

drukowanie za pomoc aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

W systemie Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
W systemie Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

ustawianie opcji drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

W systemie Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
W systemie Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

zatrzymywanie drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7 zamawianie materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

zamawianie no ników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
zamawianie pojemników z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
zamawianie innych materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . 80

8 konserwacja urzdzenia hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

czyszczenie szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
czyszczenie białego paska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
czyszczenie obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
korzystanie z pojemników z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

sprawdzanie poziom tuszu w pojemnikach . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
drukowanie raportu z autotestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
obsługa pojemników z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
wymiana pojemników z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
korzystanie z pojemnika do drukowania zdjć . . . . . . . . . . . . . . . 89
korzystanie z kasety na pojemnik z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
wyrównywanie pojemników z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
czyszczenie pojemników z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
czyszczenie styków pojemnika z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

wymiana przewodu telefonicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

background image

hp officejet 4200 series

spis tre ci

iv

przywracanie ustawie fabrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ustawianie prdko ci przewijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ustawianie czasu opónienia monitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
odgłosy auto-konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

9 pomoc do hp officejet 4200 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

obsługa i informacje dostpne w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
obsługa klientów firmy hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
przygotowanie urzdzenia hp officejet do wysyłki . . . . . . . . . . . . . .100

10 informacje gwarancyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

okres ograniczonej gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
obsługa gwarancyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
informacje o rozszerzeniu gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
wysłanie urzdzenia hp officejet do serwisu . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
ograniczona gwarancja midzynarodowa hewlett-packard . . . . . . . .104

11 informacje techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

dane dotyczce papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

pojemno ć zasobnika papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
pojemno ć automatycznego podajnika dokumentów . . . . . . . . . . .108
rozmiary papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
marginesy drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

parametry faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
parametry skanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
parametry fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
parametry zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
rodowisko eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
program ochrony rodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
informacje o zgodno ci z przepisami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

12 konfiguracja faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

faksowanie z linii DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
faksowanie z uyciem centralki abonenckiej lub linii ISDN . . . . . . . . .121
w jaki sposób sprawdzić, czy instrukcje
w tym rozdziale dotycz Ciebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
jak wybrać wła ciw konfiguracj faksu dla biura . . . . . . . . . . . . . . .122
wybierz przypadek konfiguracji faksu z tabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . .124
przypadek A: oddzielna linia faksu
(bez odbierania połcze głosowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

jak hp officejet bdzie odpowiadać na połczenia faksowe. . . . . .125

przypadek B: faksowanie z usług dzwonienia dystynktywnego
na tej samej linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

jak hp officejet bdzie odpowiadać na połczenia faksowe. . . . . .127

przypadek C: współdzielona linia głosowa/faksowa. . . . . . . . . . . . .127

hp officejet 4210 series (bez słuchawki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
hp officejet 4250 series (ze słuchawk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

background image

podrcznik uytkownika

spis tre ci

v

przypadek D: linia faksowa współdzielona z modemem
(bez odbierania połcze głosowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

jak hp officejet bdzie odpowiadać na połczenia faksowe . . . . . 130

przypadek E: linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem . . . 130

hp officejet 4210 series (bez słuchawki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
hp officejet 4250 series (ze słuchawk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

przypadek F: linia głosowa/faksowa współdzielona
z automatyczn sekretark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

jak hp officejet bdzie odpowiadać na połczenia faksowe . . . . . 133

przypadek G: linia głosowa/faksowa współdzielona
z modemem i automatyczn sekretark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

jak hp officejet bdzie odpowiadać na połczenia faksowe . . . . . 135

przypadek H: linia głosowa/faksowa współdzielona
z usług poczty głosowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

jak odpowiadać na połczenia faksowe rcznie . . . . . . . . . . . . . 136

przypadek I: linia głosowa/faksowa współdzielona
z modemem i usług poczty głosowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

jak odpowiadać na połczenia faksowe rcznie . . . . . . . . . . . . . 137

13 informacje na temat rozwizywania problemów . . . . . . . . . . . 139

rozwizywanie problemów z instalacj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

rozwizywanie problemów z instalacj oprogramowania i sprztu 139
rozwizywanie problemów z konfiguracj faksu . . . . . . . . . . . . . 148

rozwizywanie problemów wystpujcych podczas pracy . . . . . . . . 154

indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

background image

hp officejet 4200 series

spis tre ci

vi

background image

1

uzyskiwanie pomocy

Niniejszy podrcznik uytkownika zawiera informacje na temat korzystania
z urzdzenia HP Officejet oraz dodatkow pomoc w rozwizywaniu
problemów podczas procesu instalacji. Podrcznik uytkownika zawiera take
informacje dotyczce zamawiania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów,
parametrów technicznych, wsparcia technicznego oraz umowy gwarancyjnej.

W poniszej tabeli wymienione zostały dalsze ródła informacji na temat
urzdzenia HP Officejet.

pomoc

opis

Plakat instalacyjny

Plakat instalacyjny zawiera instrukcje dotyczce instalacji
i konfigurowania urzdzenia HP Officejet. Sprawd, czy korzystasz
z instrukcji odpowiednich dla uywanego systemu operacyjnego
(Windows lub Macintosh).

Pomoc HP Image
Zone

Pomoc programu HP Image Zone Help zawiera szczegółowe informacje
dotyczce korzystania z oprogramowania dla urzdzenia HP Officejet.

W systemie Windows

W oknie

Nawigatora HP

kliknij opcj

Pomoc

.

W systemie Macintosh

W oknie

HP Director

(Nawigator HP) kliknij

opcj

hp image zone help

(pomoc hp image zone).

Uwaga:

Pomoc HP Image Zone nie jest dostpna w przypadku

dokonania Instalacji minimalnej.

Pomoc przy
rozwizywaniu
problemów

Aby uzyskać dostp do informacji o rozwizywaniu problemów:

W systemie Windows

W oknie

Nawigatora HP

kliknij opcj

Pomoc

.

Otwórz Rozwizywanie problemów w Pomocy HP Image Zone,
a nastpnie przejd do tematów ogólnych zwizanych
z rozwizywaniem problemów oraz do Pomocy w rozwizywaniu
problemów, wła ciwej dla urzdzenia HP Officejet. Rozwizywanie
problemów jest równie dostpne za pomoc przycisku Pomoc, który
pojawia si na niektórych komunikatach błdów, a take w rozdziale
Rozwizywanie problemów w drukowanym Podrczniku uytkownika
na stronie 139.

W systemie Macintosh

Otwórz Apple Help Viewer (Przegldarka

pomocy), kliknij

hp image zone troubleshooting

(rozwizywanie

problemów z hp image zone), a nastpnie kliknij

hp officejet

4200 series

.

Uwaga:

HP Image Zone Troubleshooting (Rozwizywanie

problemów HP Image Zone) nie jest dostpne w przypadku
dokonania Instalacji minimalnej.

Pomoc i obsługa
techniczna
w Internecie

Posiadajc dostp do Internetu, dodatkowe informacje mona uzyskać
na stronie internetowej firmy HP pod adresem:

www.hp.com/support

Znajduj si tam równie odpowiedzi na czsto zadawane pytania.

background image

hp officejet 4200 series

2

Plik Readme

Po zainstalowaniu oprogramowania, plik Readme (je li został
dołczony) mona znaleć na dysku CD-ROM HP Officejet
4200 Series, lub w folderze programów o nazwie HP Officejet
4200 Series. Plik Readme zawiera najbardziej aktualne informacje,
których brak w Podrczniku Uytkownika oraz w pomocy ekranowej.

Pomoc dialogowa
(tylko dla systemu
Windows)

W systemie Windows

Skorzystaj z jednego z nastpujcych sposobów

wyszukiwania informacji na temat danej funkcji:

Kliknij na funkcji prawym przyciskiem.

Wybierz funkcj i naci nij

F1

.

Kliknij

?

w prawym górnym rogu, a nastpnie kliknij na funkcji.

pomoc

opis

background image

1

3

opis hp

of

ficejet