Pomocník služby HP Officejet 4215

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

používateská

príručka

background image
background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, LP
Tu uvedené informácie sa môžu
zmeni˙ bez predchádzajúceho
upozornenia.
Reprodukovanie, adaptácia alebo
preklad bez vopred získaného
písomného súhlasu sa zakazuje,
s výnimkou toho, čo je umožnené
v zmysle autorských zákonov.
Tento produkt využíva technológiu PDF
od spoločnosti Adobe, ktorá obsahuje
implementáciu kódovania LZW
v licencii v rámci amerického patentu
číslo 4 558 302.

Čiastočné autorské práva © 1989-
2004 Palomar Software Inc.
Zariadenie HP Officejet 4200 Series
obsahuje technológiu ovládača
tlačiarne licencovanú od spoločnosti
Palomar Software, Inc.,
www.palomar.com.
Copyright © 1999-2004 Apple
Computer, Inc.
Apple, logo Apple, Mac, logo Mac,
Macintosh a Mac OS sú obchodné
známky spoločnosti Apple Computer,
Inc., registrované v Spojených štátoch
a ostatných krajinách.
Číslo publikácie: Q5600-90130
Prvé vydanie: Január 2004
Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows ME

®

, Windows XP

®

a Windows 2000

®

sú ochranné

známky spoločnosti Microsoft
Corporation registrované v Spojených
štátoch amerických.
Intel

®

a Pentium

®

sú ochranné

známky spoločnosti Intel Corporation
registrované v Spojených štátoch
amerických.

poznámka

Jediné záruky na produkty a služby
od spoločnosti HP sú uvedené vo
výslovných záručných ustanoveniach,
ktoré sa dodávajú s takýmito
produktmi a službami. Nič z toho, čo
je tu uvedené, by sa nemalo
považova˙ za ustanovenie doplnkovej
záruky. Spoločnos˙ HP nie je
zodpovedná za prípadné tu
obsiahnuté technické alebo redakčné
chyby alebo opomenutia.
Spoločnos˙ Hewlett-Packard
nezodpovedá za náhodné alebo
následné škody vyplývajúce
z poskytnutia, dodržiavania alebo
používania tohto dokumentu
a programového materiálu, ktorý
popisuje.
Poznámka: Regulačné informácie je
možné nájs˙ v kapitole Technické
informácie tejto príručky.

V mnohých krajinách/regiónoch nie je
vytváranie kópií nasledujúcich
položiek v súlade so zákonom. Ak
máte pochybnosti, informujte sa
najprv u právneho zástupcu.

Vládne listiny alebo dokumenty:

-

pasy,

-

imigračné listiny,

-

listiny o vojenskej službe,

-

identifikačné známky, karty
alebo odznaky.

Vládne známky:

-

poštové známky,

-

potravinové lístky.

Šeky alebo zmenky vystavené
vládnymi agentúrami

Papierová mena, cestovné šeky
alebo peažné objednávky

Depozitné certifikáty

Práce chránené autorskými
právami

bezpečnostné informácie

Varovanie!

Zariadenie

nevystavujte dažu ani
vlhkosti, aby sa zabránilo
vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým
prúdom.

Pri používaní tohto zariadenia vždy
dodržiavajte základné bezpečnostné
opatrenia, aby sa znížilo riziko úrazu
požiarom alebo elektrickým prúdom.

Varovanie!

Možný úraz

elektrickým prúdom

1

Prečítajte si a oboznámte sa so
všetkými pokynmi, ktoré sú
uvedené na inštalačnom letáku.

2

Pri pripájaní zariadenia k zdroju
napájania používajte iba
uzemnenú elektrickú zásuvku. Ak
neviete, či je zásuvka uzemnená,
informujte sa u kvalifikovaného
elektrikára.

3

Dodržiavajte všetky výstrahy
a pokyny vyznačené na
zariadení.

4

Zariadenie pred čistením odpojte
od elektrickej zásuvky v stene.

5

Zariadenie neinštalujte
a nepoužívajte v blízkosti vody
alebo ak ste mokrí.

6

Zariadenie nainštalujte bezpečne
na stabilný povrch.

7

Zariadenie nainštalujte na
chránené miesto, na ktorom
nemôže nikto stúpi˙ na napájací
kábel alebo prejs˙ ceze a kde
nemôže dôjs˙ k jeho poškodeniu.

8

Ak zariadenie nepracuje
normálne, pozrite si online
pomocníka pre riešenie
problémov.

9

Vnútri zariadenia sa
nenachádzajú žiadne súčasti,
ktoré by mohol opravi˙
používate. Servisné práce môže
vykonáva˙ iba kvalifikovaný
servisný technik.

10

Používajte na dobre vetranom
mieste.

Adobe a logo
Acrobat sú
obchodné známky
spoločnosti
Adobe Systems
Incorporated.

background image

i

obsah

1 hp officejet – prehad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

stručný popis zariadenia hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
prehad funkcií predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
prehad ponuky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
použitie softvéru hp director na vykonávanie viacerých
úloh pomocou zariadenia hp officejet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

otvorenie aplikácie hp director v prostredí systému Windows . . . . . 10
otvorenie aplikácie hp director v prostredí systému Macintosh . . . . . 12

2 vkladanie papiera a vkladanie originálov . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

otvorenie a zatvorenie hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

otvorenie a zatvorenie zásobníka na papier . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
otvorenie a zatvorenie zásobníka podávača dokumentov
a zachytávacieho zásobníka na dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

papiere na tlač a kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

odporúčané papiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
nevhodné papiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

vkladanie papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

vkladanie papierov úplnej vekosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
vkladanie obálok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
vkladanie fotopapiera vekosti 10 x 15 cm s odthacími uškami . . . 21
vkladanie pohadníc, indexových kariet alebo kariet Hagaki . . . . . 22
vkladanie iných typov papiera do zásobníka papiera . . . . . . . . . . 23

nastavenie typu papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

nastavenia typu papiera pre kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
nastavenie typu papiera na kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

nastavenie vekosti papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

nastavenia vekosti papiera pre kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
nastavenie vekosti papiera pre prijímanie faxu . . . . . . . . . . . . . . . 25

predchádzanie uviaznutiam papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
vkladanie originálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3 použitie funkcií kopírovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

prehad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

používanie funkcií kopírovania z predného panela . . . . . . . . . . . . 27
zvýšenie rýchlosti alebo kvality kopírovania . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
zmena predvolených nastavení kopírovania . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

kopírovanie dvojstránkového čiernobieleho dokumentu . . . . . . . . . . . . 29
vytváranie viacerých kópií z toho istého originálu . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopírovanie fotografie na celú stranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopírovanie dokumentov vekosti legal na papier vekosti letter . . . . . . 32
kopírovanie vyblednutého originálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
kopírovanie dokumentu, ktorý bol niekokokrát odoslaný faxom . . . . . 33

background image

obsah

hp officejet 4200 series

ii

zvýraznenie svetlých oblastí kópie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
zastavenie kopírovania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

4 použitie funkcií skenovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

skenovanie originálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
zastavenie skenovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

5 použitie funkcií faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

odoslanie faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

zapnutie potvrdzovania faxov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
odoslanie základného faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
odoslanie farebného originálu alebo fotografického faxu . . . . . . . .42
odoslanie faxu pomocou funkcie rýchleho vytáčania . . . . . . . . . . .42
odoslanie faxu pomocou funkcie opätovného vytáčania . . . . . . . . .43
plánovanie faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
zrušenie naplánovaného faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
odoslanie faxu z pamäte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
odoslanie faxu pomocou funkcie monitorovaného vytáčania . . . . . .45
manuálne odoslanie faxu z telefónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

nastavenie režimu odpovedania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
príjem faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

nastavenie počtu zvonení pred odpovedaním . . . . . . . . . . . . . . . .50
manuálny príjem faxu z telefónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
manuálny príjem faxu z predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
manuálny príjem faxu použitím pripojeného slúchadla
(iba hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
výzva na prijatie faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

použitie pripojeného slúchadla (iba hp officejet 4250 series) . . . . . . . .53

odpovedanie na prichádzajúce telefonáty použitím slúchadla . . . . .54
vykonávanie telefonátov použitím slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
príjem faxov použitím slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
odosielanie faxov použitím slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
úprava hlasitosti slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

nastavenie hlavičky faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
zadávanie textu použitím predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
tlač protokolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

automatické generovanie protokolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
manuálne generovanie protokolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

nastavenie rýchleho vytáčania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

vytvorenie jednotlivých položiek rýchleho vytáčania . . . . . . . . . . . .61
pridanie skupinových položiek rýchleho vytáčania . . . . . . . . . . . . .62
aktualizácia položiek rýchleho vytáčania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
vymazanie položiek rýchleho vytáčania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

zmena nastavení rozlíšenia a jasu faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

zmena rozlíšenia faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
zmena nastavenia jasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
nastavenie nových predvolených hodnôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

nastavenie možností faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

nastavenie dátumu a času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

background image

obsah

používateská príručka

iii

nastavenie vekosti papiera pre prijímané faxy . . . . . . . . . . . . . . . 67
nastavenie tónovej alebo pulznej voby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
úprava hlasitosti zvonenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
úprava hlasitosti monitorovania telefonickej linky . . . . . . . . . . . . . 69
presmerovanie faxov na iné číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
úprava alebo zrušenie presmerovania faxov . . . . . . . . . . . . . . . . 69
zmena vzoru zvonenia na odpovedanie (rozlišujúce zvonenie) . . . . 70
automatické opätovné vytáčanie obsadeného alebo
neodpovedaného čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
nastavenie automatického zmenšenia pre prichádzajúce faxy . . . . . 71
použitie režimu opravy chýb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
nastavenie prenosovej rýchlosti faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
použitie identifikácie volajúceho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
blokovanie faxových čísiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
nastavenie záložného príjmu faxov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

opätovná tlač faxov z pamäte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
zastavenie faxovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6 tlač z počítača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

tlač zo softvérovej aplikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

používatelia systému Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
používatelia systému Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

nastavenie možností tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

používatelia systému Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
používatelia systému Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

zastavenie tlačovej úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7 objednávanie spotrebného materiálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

objednávanie médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
objednávanie tlačových kaziet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
objednávanie alšieho spotrebného materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

8 údržba zariadenia hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

čistenie sklenenej podložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
čistenie bielej prítlačnej podložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
čistenie vonkajších častí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
práca s tlačovými kazetami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

kontrola úrovne atramentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
tlač protokolu o vlastnom teste zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
manipulácia s tlačovými kazetami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
výmena tlačových kaziet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
používanie fotografickej tlačovej kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
používanie ochranného obalu tlačovej kazety . . . . . . . . . . . . . . . . 91
nastavenie tlačových kaziet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
čistenie tlačových kaziet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
čistenie kontaktov tlačových kaziet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

výmena telefónneho kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
obnovenie predvolených výrobných nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
nastavenie rýchlosti posuvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

background image

hp officejet 4200 series

obsah

iv

nastavenie času oneskorenia výzvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
zvuky pri vlastnej údržbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

9 podpora pre zariadenie hp officejet 4200 series . . . . . . . . . . . . . 99

technická podpora a alšie informácie na Internete . . . . . . . . . . . . . .99
technická podpora pre zákazníkov spoločnosti hp . . . . . . . . . . . . . . .99
príprava zariadenia hp officejet na prepravu . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

10 informácie o záruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

trvanie obmedzenej záruky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
záručný servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
rozšírenie záruky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
vrátenie zariadenia hp officejet na opravu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
vyhlásenie o obmedzenej globálnej záruke
spoločnosti hewlett-packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

11 technické informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

špecifikácie papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

kapacity zásobníkov papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
kapacita automatického podávača dokumentov . . . . . . . . . . . . . .110
vekosti papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
špecifikácie okrajov tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

špecifikácie faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
špecifikácie skenovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
fyzické špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
špecifikácie napájania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
environmentálne špecifikácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
program výroby ekologických produktov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
regulačné poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

12 informácie o riešení problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

riešenie problémov pri inštalácii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

riešenie problémov s inštaláciou softvéru a hardvéru . . . . . . . . . . .123
riešenie problémov s nastavením faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

riešenie problémov pri prevádzke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

13 nastavenie faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

faxovanie z linky DSL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
faxovanie s telefónnym systémom s pobočkovou ústredou
alebo pri použití linky ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

background image

1

získanie pomoci

Táto používateská príručka obsahuje informácie o používaní zariadenia
HP Officejet a poskytuje doplnkovú pomoc pri riešení problémov súvisiacich
s inštaláciou. Používateská príručka obsahuje aj informácie o objednávaní
spotrebného materiálu a príslušenstva, technických špecifikáciách, podpore
a záruke.

Nižšie uvedená tabuka obsahuje zoznam doplnkových zdrojov informácií
k zariadeniu HP Officejet.

pomoc

popis

Inštalačný leták

Inštalačný leták obsahuje pokyny týkajúce sa inštalácie a konfigurácie
zariadenia HP Officejet. Skontrolujte, či používate správne pokyny pre váš
operačný systém (Windows alebo Macintosh).

Pomocník programu
HP Image Zone

Pomocník programu HP Image Zone poskytuje podrobné informácie
o používaní softvéru pre zariadenie HP Officejet.

Pre používateov systému Windows

: Prejdite do programu

HP Director

a kliknite na tlačidlo

Help

(Pomocník).

Pre používateov systému Macintosh

: Prejdite do programu

HP Director

,

kliknite na tlačidlo

Help

(Pomocník) a potom kliknite na položku

hp image

zone help

(pomocník programu hp image zone).

Poznámka:

Položka HP Image Zone Help (Pomocník programu

HP Image Zone) nie je k dispozícii, ak ste pri inštalácii softvéru zvolili
možnos˙ Minimum Install (Minimálna inštalácia).

Pomoc pri riešení
problémov

Prístup k informáciám o riešení problémov:

Pre používateov systému Windows

: V programe

HP Director

kliknite na

tlačidlo

Help

(Pomocník). V súčasti HP Image Zone Help (Pomocník

programu HP Image Zone) otvorte knihu Troubleshooting (Riešenie
problémov) a potom postupujte použitím prepojení na všeobecné riešenie
problémov a prepojení na pomocníka pri riešení problémov, ktorý je
špecifický pre zariadenie HP Officejet. Možnos˙ Troubleshooting (Riešenie
problémov) je k dispozícii aj po stlačení tlačidla Help (Pomocník), ktoré sa
objaví na niektorých chybových hláseniach a v kapitole Riešenie
problémov tejto používateskej príručky na strane 123.

Pre používateov systému Macintosh

: Otvorte program Apple Help

Viewer, kliknite na položku

hp image zone troubleshooting

(hp image

zone – riešenie problémov) a potom na položku

hp officejet 4200 series

.

Poznámka:

Položka HP Image Zone Troubleshooting (HP Image Zone

– riešenie problémov) nie je k dispozícii, ak ste pri inštalácii softvéru
zvolili možnos˙ Minimum Install (Minimálna inštalácia).

background image

hp officejet 4200 series

2

Pomoc a technická
podpora
prostredníctvom
Internetu

Ak máte prístup na Internet, alšiu pomoc môžete získa˙ na webovej
lokalite spoločnosti HP na adrese:

www.hp.com/support

Táto webová lokalita tiež poskytuje odpovede na najčastejšie otázky.

Súbor Readme

Po nainštalovaní softvéru môžete súbor Readme (ak existuje) nájs˙ na disku
HP Officejet 4200 series CD-ROM alebo v priečinku programu
HP Officejet 4200 series. Súbor Readme obsahuje najnovšie informácie,
ktoré nie sú uvedené v tejto používateskej príručke ani v online
pomocníkovi.

Pomoc v dialógových
oknách (iba systém
Windows)

Pre systém Windows

: Informácie o konkrétnej položke získate jedným

z nasledujúcich spôsobov:

Pravým tlačidlom myši kliknite na danú položku.

Vyberte položku a stlačte tlačidlo

F1

.

Kliknite na tlačidlo

?

v pravom hornom rohu a potom kliknite na

príslušnú položku.

pomoc

popis

background image

1

3

hp
of

ficejet – pr

ehad